Kenmerkend voor de ruimtelijke kwaliteit van Oldambt zijn de volgende landschappelijke aspecten:

• Groene linten en open polders
• Oude (nu niet meer zichtbare ) dijktracés van inpolderingen naar de Eems-Dollard toe.
• Zeer grootschalige, agrarisch gebruikte ruimten
• Variatie in vorm en grootte van bebouwing; van karakteristieke, grote boerderijen en grote graanschuren tot kleine arbeidershuisjes
• Veelal langgerekte dorpslinten
• Afwijkende structuren zijn de keileemrug bij het 'Eiland van Winschoten' en het groene lint met daarlangs de met weelderige tuinen gedecoreerde boeren 'kastelen'; de 'slingertuinen'

Voor het behoud en de verdere versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het Oldambt verdient bij nieuwe ontwikkeling de aansluiting op de volgende kenmerken aandacht:

• De groene bebouwingslinten vormen harde overgang van de open polders naar de meer besloten hogere zandruggen, door deze ordening bij nieuwe ontwikkelingen door te zetten
• De grootschalig openheid tussen parallelle dijken, door deze niet te bebouwen of naar mogelijkheden te zoeken de openheid zo veel mogelijk te dienen
• De schaal en het karakter van de historisch gegroeide dorpsstructuur
• De verspreid liggende bebouwing langs ontsluitingswegen in de polders
• De eenzijdige bebouwing langs dijken, door bij uitbreiding aan deze ordening vast te houden
• De langgerekte tweezijdige bebouwingslinten overgaand in dichte bebouwingslinten
• Het contrast en de variatie in bebouwing afgewisseld met doorzichten naar het open agrarische achterland
• De Oldambsterboerderijen, slingertuinen, arbeiderswoningen, dijkcoupures, schotbalkenhuisjes en kolken door deze waar zich dit voordoet, in te richten in de context van het omringende landschap
• De eindeloos lijkende lange linten, door voldoende herkenningspunten te houden of te maken
• De contrasten in open onbebouwde en bebouwde groene delen, door beplanting te concentreren in of nabij bebouwingslinten, bij boerderijen en herkenningspunten

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Ontvang gratis de Kwaliteitsgids nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Kwaliteitsgids nieuwsbrief in je mailbox.